Sở Tài chính Bắc Giang: • Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp 02403.855.742 • Phòng Tin học và Thống kê Tài chính 02403.554.381
Hỗ trợ kỹ thuật: Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu • Tel: (04) 66.641.135 • E-mail: support@gsolution.vn